fbpx Skip to content

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KRNOVŠTÍ PATRIOTI, Z.S.

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Krnovští patrioti, z. s., IČ 06787690, vedený u Krajského soudu v Ostravě (spisová značka: L 16459) (dále jen „Krnovští patrioti“ nebo „KP“).
Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem KP, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti KP nebo podporuje činnost či aktivity KP.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Krnovští patrioti zpracovávají osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“)
Kromě shora uvedených osobních údajů Krnovští patrioti zaznamenávají a uchovávají tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména otevírání e-mailů zasílaných KP, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Krnovští patrioti provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ZOOÚ“).
O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s KP, zejména v případě podepisování online i offline petic, při účasti na akích, zasílání příspěvků a darů KP, offline i online registrací, offline i online žádostí, podporou, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd.
Amnesty International výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Krnovskými patrioty zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms v následujících záležitostech KP: informování o aktivitách KP.
Komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd..
zasílání newsletteru, informování o akcích a jiných vhodných příležitostech pro zapojení příznivce

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce KP jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s KP podle čl. IV těchto Zásad.

VI. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU
Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu KP zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými KP před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze KP právo kdykoliv požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů.

VIII. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK KP
Internetové stránky KP mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek KP, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
KP mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém. Stránkami KP je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Krnovští patrioti, z.s.

IX. KONTAKT
V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat KP na https://www.krnovstipatrioti.cz/kontakt/

Back To Top