skip to Main Content
SILNÁ RADNICE | MODERNÍ MĚSTO | SPOKOJENÍ LIDÉ

Řízení města a úřadu

Zrychlíme rozvoj města a dáme mu vizi. Radnici povedeme lépe a s větším zapojením veřejnosti. Budeme organizovat pravidelná setkání s občany v různých částech města, aktivněji informovat o všech investicích a zavedeme systém občanského připomínkování všech kroků radnice.

podrobné body progamu - Řízení města a úřadu

 1. Vytvoříme nové nástroje pro aktivnější zapojení veřejnosti do různých oblastí fungování města (investice, akce…):
  1. Zorganizujeme pravidelné pracovní výjezdy úředníků a zastupitelů do různých částí města.
  2. Připravíme srozumitelné webové stránky o všech významnějších městských investicích a projektech (chystaných i probíhajících) s možností zapojit své připomínky a nápady.
  3. Vytvoříme transparentní, srozumitelný a interaktivní rozpočet města s možností dohledat dílčí položky.
  4. Zmodernizujeme stávající hlášení závad a nedostatků vytvořením mobilní aplikace.
  5. Budeme pořádat pravidelná setkávání zástupců města s živnostníky, firmami, sportovními kluby, kulturními a vzdělávacími organizacemi i dalšími zájmovými skupinami.
  6. Zavedeme elektronické hlasování zastupitelstva. Umožníme, aby každý občan mohl snadno zjistit výsledky hlasování a docházku svých volených zástupců.
 1. Chceme výrazně zrychlit rozvoj Krnova smysluplnými investicemi. Přesto budeme dobrými hospodáři města, nebudeme jej zadlužovat a chceme udržovat vyrovnaný rozpočet.
 2. Výrazně zkvalitníme řízení městského úřadu, zlepšíme spolupráci mezi odbory, vedením města a atmosféru na radnici. Úředníky budeme mnohem lépe motivovat ke společným cílům.
 3. Připravíme vizi Krnova jako moderního města 21. století. Město povedeme strategicky, koncepčně a s využitím moderních technologií (smart city).
 4. Sestavíme, zveřejníme a budeme aktualizovat harmonogram investičních akcí a oprav.
 5. Racionalizujeme majetek ve správě města tak, aby zbytečně nezatěžoval rozpočet.
 6. Stranická příslušnost přestane být hlavní vstupenkou do poradních orgánů. Do výborů, komisí a pracovních skupin města navrhneme odborníky.
 7. Krnov má rezervy v čerpání evropských i národních dotací. Vytvoříme k tomu kvalitní projektový tým, využijeme také služeb externích profesionálů.

Školství, kultura, sport a volný čas

Zrychlíme modernizaci městských sportovišť (městské lázně, fotbalový, zimní a atletický stadion, tělocvičny, skatepark), vybudujeme hustou síť hřišť pro různé generace dětí a dospělých, dotáhneme přesun ZUŠky do moderních prostor a provedeme vnitřní rekonstrukci divadla.

podrobné body progamu - Školství, kultura, sport a volný čas

 1. Budeme důsledně investovat do páteřní sítě městských sportovišť (městské lázně, fotbalový, zimní a atletický stadion, tělocvičny, skatepark) tak, aby každé z nich odpovídalo nárokům 21. století.
 2. Zrekonstruujeme, bezpečně zpřístupníme a otevřeme sportovní areál v centru města. Atletický stadion propojíme s dalšími sportovišti do jednoho funkčního celku včetně pěších vazeb na centrum města a přilehlá sídliště. Tím vznikne ucelená sportovní čtvrť.
 3. Budeme cíleně modernizovat krnovské tělocvičny pro potřeby sportovních klubů, sportovců a škol:
  1. přebudujeme starou tělocvičnu na ZŠ Žižkova v moderní halu s hrací plochou 40x20m s možností rozdělit plochu na tři samostatné sekce
  2. provedeme kompletní citlivou rekonstrukci Sokolovny včetně využití rozsáhlých půdních prostor tak, aby mohla i nadále sloužit sportovním a spolkovým aktivitám dětí i dospělých
  3. budeme jednat s TJ Lokomotiva Krnov (vlastníkem areálu) o modernizaci haly v Kostelci a rozvoji jejího okolí    
 1. Provedeme významnou vnitřní rekonstrukci městského divadla.
 2. Vybudujeme hustou síť hřišť pro různé generace dětí a dospělých – do jejich tvorby zapojíme místní obyvatele (sousedy), samotné děti i odborníky (architekty, případně rekreology…).
 3. Vhodně upravíme dotační politiku města, aby byla maximálně prospěšná pro kulturní organizace, sportovní kluby a zájmové spolky.
 4. Budeme usilovat, aby školní jídelny nově spravovaly samotné školy.
 5. Dokončíme přesun Základní umělecké školy Krnov do nově zrekonstruované budovy na náměstí Míru.
 6. Zasadíme se o vznik spolkového domu, který by vyhovoval potřebám spolků, aktivních klubů nebo sborů.
 7. Lépe zkoordinujeme veškeré akce pro veřejnost na území města Krnova.
 8. Podpoříme fungování aktivních kulturních uskupení ve městě a umožníme jim častěji se prezentovat na akcích města.
 9. Vrátíme se k původní multižánrové koncepci Krnovských hudebních slavností a k tomuto účelu znovu zavedeme pracovní komisi, která bude složena z řad místních odborníků.
 10. Podpoříme rozvoj a další zkvalitňování služeb městské knihovny včetně jejích poboček.

Doprava a bezpečnost

Zpracujeme strategii dopravy a stanovíme jasný harmonogram oprav komunikací. Chceme zvýšit bezpečnost frekventovaných křižovatek. Městskou hromadnou dopravou rychleji spojíme nejdůležitější místa. Lépe propojíme a rozšíříme cyklostezky. Dohlédneme na přípravu dalšího obchvatu, který má odvést tranzitní dopravu z ulic Bruntálská, Partyzánů a Albrechtická.

podrobné body progamu - Doprava a bezpečnost

 1. Zpracujeme plán udržitelné městské mobility jako komplexní strategii dopravy v Krnově. Propojíme cyklistickou, pěší, automobilovou a veřejnou dopravu včetně řešení parkování.
 2. Budeme pracovat na zvýšení bezpečnosti frekventovaných křižovatek, zejména Říční okruh / Svatováclavská / Šmeralova, Jesenická / Petrovická / Smetanův okruh (u atletického stadionu) a dalších.
 3. Rozběhneme pravidelné mapování stavu místních komunikací (silnice, chodníky) a stanovíme jasný harmonogram jejich oprav.
 4. Dohlédneme, aby západní obchvat města, který má odvést tranzitní dopravu z ulic Bruntálská, Partyzánů a Albrechtická, byl připraven mnohem lépe než obchvat severovýchodní. Do již probíhajících příprav zapojíme veřejnost.  
 5. Zasadíme se o optimalizaci městské hromadné dopravy dle skutečných potřeb občanů. Podpoříme rychlé páteřní linky, které propojí nejdůležitější místa (např. Kostelec – hl. nádraží – centrum – SPC, Nemocnice – Albrechtická – centrum – SPC). Vytvoříme zastávku na náměstí a zaktualizujeme názvy stávajících zastávek. MHD přizpůsobíme vlakovým a autobusovým spojům, včetně přesunů zastávek k nádražím a zavedeme zdarma pro děti, studenty a seniory.
 6. Vytvoříme ucelený a funkční systém cyklistické infrastruktury ve městě – propojíme a vhodně doplníme stávající cyklostezky, na hlavních komunikacích (např. Říční okruh) zřídíme cyklopruhy. Zasadíme se o řešení pěších a cyklistických vazeb na SPC a výstavbu cyklostezky do průmyslové zóny. U železničních stanic vybudujeme zařízení pro bezpečné parkování kol (cykloboxy).
 7. Podpoříme projekty škol, spolků a nízkoprahových zařízení v rámci prevence kriminality. Posílíme počty strážníků městské policie. Bezpečnost občanů zvýšíme také další modernizací městského kamerového systému.  
 8. Zvážíme výstavbu parkovacích domů v lokalitách SPC, u nemocnice a na křižovatce Petrovická – Rooseveltova.
 9. Zlepšíme průchodnost města pro chodce. Vybudujeme nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeky Opavu a Opavici (například v lokalitě kino Mír / Albert nebo SPC / Cvilínské nádraží…).
 10. Budeme prosazovat modernizaci a elektrizaci železniční trati Olomouc – Krnov – Opava pro rychlé a komfortní spojení s krajskými městy. Prosadíme rekonstrukce hlavního a cvilínského nádraží včetně přednádraží.
 11. Po požáru Karnoly chceme revidovat a posílit bezpečnostní prvky kolem všech klíčových budov a objektů města.
 12. Podpoříme další rozvoj krnovského letiště.
 13. Prověříme možnosti dodatečné nápravy nepovedené rekonstrukce Gorkého ulice. Zkontrolujeme projektové dokumentace ke všem plánovaným rekonstrukcím ulic, abychom zabránili podobným realizacím.

Bydlení, veřejný prostor, urbanismus, architektura

Vytvoříme systém dostupného bydlení mladým lidem a seniorům v městských bytech. Nabídku bydlení rozšíříme novou výstavbou. Krnovské řeky a jejich okolí zpřístupníme a zatraktivníme lidem. Více vtáhneme veřejnost do přípravy všech investičních akcí města.

podrobné body progamu - Bydlení, veřejný prostor, urbanismus, architektura

 1. Vytvoříme systém dostupného bydlení mladým lidem a seniorům v městských bytech.
 2. Rozšíříme nabídku bydlení novou výstavbou městských bytů zastavěním proluk v blízkosti centra města. Stavět byty umožníme také soukromým investorům.
 3. Budeme investovat do modernizace stávajícího bytového fondu města.
 4. Připravíme nabídku volných pozemků pro výstavbu rodinných domů.
 5. Budeme výrazně investovat do veřejných prostranství zejména na sídlištích (dětská hřiště, lavičky, chodníky, údržba zeleně…)
 6. Krnovské řeky a jejich okolí zpřístupníme a zatraktivníme lidem vytvořením náplavek a dalšími vstřícnými úpravami.
 7. Kvalita připravovaných projektů je pro nás důležitější než cena. Otevřeme Krnovu příležitost, aby nám jej pomáhali rozvíjet úspěšní architekti společně s vámi.
 8. Mnohem více vtáhneme veřejnost do přípravy všech investičních akcí města. O jejich průběhu budeme informovat výrazně aktivněji.
 9. Prior odkoupíme jen tehdy, pokud bude mít město jasnou a ekonomicky přijatelnou představu o jeho dalším využití.
 10. Začneme s úpravami okolí obchvatu, abychom zmírnili negativní následky jeho výstavby.
 11. Zásadní rozhodnutí o budoucnosti města nebudeme činit bez zapojení občanů. Na náměstí bychom stavěli domy jen pokud by takový krok měl jednoznačnou podporu mezi lidmi.
 12. Před časem jsme v Krnově zorganizovali besedy známého architekta Adama Gebriana se studenty, občany i úředníky. V popularizaci tématu architektury budeme pokračovat.
 13. Budeme pokračovat v modernizaci prostoru hřbitova a jeho zázemí.
 14. Při správě města Krnova nezapomeneme na všechny příměstské části a zohledníme i jejich lokální problémy a potřeby.
 15. Navážeme na naši práci v předchozích letech a dotáhneme výstavbu nových městských lázní. Vhodně je propojíme s koupalištěm a celý areál budeme dále rozvíjet.
 16. Budeme vytvářet podmínky pro příliv nových obyvatel i návraty původních Krnováků. Vydáme praktického průvodce “Krnov – město pro život”, který shrne základní informace pro potenciální, nové i stávající občany a umožní rychlé a aktivní zapojení do plnohodnotného života ve městě (např. možnosti bydlení, pracovních příležitostí, kulturního, sportovního a volnočasového vyžití a další praktické informace).

Zaměstnanost, podpora podnikání, cestovní ruch

Vytvoříme jednotnou městskou kartu s benefity pro návštěvníky kina, divadla, sportovišť a dalších zařízení. Začneme mnohem intenzivněji lákat investory do Krnova. Zapojíme město do propagace místních firem, živnostníků a produktů. Zajistíme lepší zázemí pro trhy.

podrobné body progamu - Zaměstnanost, podpora podnikání, cestovní ruch

 1. Vytvoříme jednotnou městskou kartu pro návštěvníky kina, divadla, sportovišť a dalších zařízení. Držitelům karty nabídneme zajímavé benefity.
 2. Vážíme si větších i menších krnovských zaměstnavatelů a výrazně s nimi zlepšíme komunikaci. Zapojíme město do propagace místních firem, živnostníků a produktů.
 3. Zajistíme lepší zázemí pro trhy a pokusíme se lidem rozšířit nabídku lokálních produktů.
 4. Oživíme město novým konceptem Krnovského léta jako pestré série mnoha (nejen) kulturních akcí, především v centru. Pomůžeme nastartovat tradici krnovských Majálesů.   
 5. Vybudujeme poznávací cyklo/inline stezku po zaniklé železniční trati na Glubczyce.
 6. Obnovíme vřelejší spolupráci s polskými partnery na příhraničních projektech.
 7. Začneme mnohem intenzivněji lákat investory do Krnova. S místními firmami budeme hledat další plochy pro jejich rozvoj. Nové průmyslové lokality budeme soustřeďovat výhradně mimo centrum, například do blízkosti právě budovaného obchvatu města.
 8. Budeme hledat vhodnou lokalitu pro zřízení kempu na území města.
 9. Podpoříme další rozvoj turisticky atraktivních lokalit Petrova rybníka, Cvilína a Ježníku.
 10. Začneme s místními podnikateli pracovat na vzniku atraktivních turistických balíčků pro návštěvníky města.
 11. Zjednodušíme, zlidštíme a zesílíme propagaci Krnova turistům.

Životní prostředí a lesy

Budeme usilovat, aby měl Krnov i nadále kvalitní a nejlevnější vodu v republice. Aktivně se postavíme proti možnému rozšíření výroby asfaltu. Budeme spolupracovat na opatřeních proti povodním i suchu. Přeměníme park u Alberta v moderní rekreační zónu.

podrobné body progamu - Životní prostředí a lesy

 1. Připravíme adaptační strategii města na změnu klimatu. Využijeme k tomu tyto nástroje:  zadržování vody v krajině, jímání srážkových vod, vysazování zeleně s využitím pozemkových úprav, zelené střechy nebo výsadba nových porostů s vysokým podílem melioračně zpevňujících dřevin v městských lesích.
 2. Budeme úzce spolupracovat s Povodím Odry na realizaci protipovodňových opatření.
 3. Připravíme město na celorepublikový zákaz skládkování v roce 2024. Dotáhneme projekt biokompostárny se systémem svozu bioodpadu.
 4. Zkultivujeme prostory s kontejnery a popelnicemi.
 5. Půjdeme příkladem. Na městských akcích budeme snižovat množství odpadů např. nahrazováním jednorázových kelímků zálohovými.
 6. Budeme důsledně hájit zájmy občanů a nadále se aktivně stavět proti možnému rozšíření výroby/zpracování asfaltu na území města.
 7. Čistý vzduch je naší prioritou. Kvalitu ovzduší budeme systematicky monitorovat.  
 8. Zajistíme co možná nejrychlejší výsadbu nových lesních porostů po probíhající kůrovcové kalamitě pestrou druhovou skladbou. Kromě lesní správy budeme usilovat o výbornou spolupráci i s dalšími městskými společnostmi.
 9. Krnov má kvalitní a nejlevnější vodu v republice. Budeme usilovat o to, aby tomu tak bylo i nadále.
 10. Přeměníme park u Alberta v moderní rekreační zónu. Lépe zpřístupníme Chářovský park a osadíme jej novými informačními cedulemi a interaktivními prvky.  
 11. V případě zájmu veřejnosti vytipujeme vhodné lokality pro vybudování nových zahrádek.   

Senioři, sociální oblast a zdravotnictví

Zřídíme komunitní centrum pro setkávání, aktivity, vzdělávání a poradenství seniorům. Pro seniory také podpoříme výstavbu bezbariérových bytů. Za prioritu považujeme dostupnost zdravotních i sociálních služeb.

podrobné body progamu - Senioři, sociální oblast a zdravotnictví

 1. Zřídíme Senior Point – komunitní centrum a kontaktní místo pro seniory i jejich rodinné příslušníky v centru města. Místo bude sloužit k setkávání, zájmovým aktivitám, besedám, vzdělávání a nabídneme zde také praktické poradenství.
 2. Podpoříme výstavbu bezbariérových bytů pro seniory.
 3. Otevřeme Akademii umění a kultury pro občany v seniorském věku, která pozitivně přispěje k posílení jejich duševní i fyzické kondice.
 4. Budeme aktivně komunikovat s vedením krnovské nemocnice.
 5. Chceme pružněji reagovat na potřeby obyvatel Krnova v oblasti zdravotní péče.
 6. Navážeme na současný postup odstraňování bariér na komunikacích a vstupů do veřejných budov.
 7. Zlepšíme dostupnost informací o poskytovaných sociálních službách na území města.
 8. Chceme i nadále podporovat platformu komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

Program Krnovští patrioti 2018 (v PDF verzi)

Back To Top