skip to Main Content

Konkurzy na ředitele krnovských škol

Základem každého zdravého, správně se vyvíjejícího a konkurence schopného města, by měly být kvalitní školy a školská zařízení. V těchto organizacích pak téměř vždy najdeme velmi pracovitý a erudovaný management.

Ředitelé, napříč naší republikou, v těchto dnech zažívají poměrně silnou nervozitu, poněvadž se blíží první konce jejich funkčních období, tak jak je definovala novela školského zákona v roce 2012.

Uveďme tedy na pravou míru, co nám říká tato výše uvedená novela a jaké možnosti mají zřizovatelé.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 166 odst. 2 stanoví, že ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

Zde je tedy celkem přesně vymezeno, že ředitelská pozice je pracovní místo založené na základě úspěšně vykonaného konkurzu a následného jmenováním radou /města, kraje, apod./.

„Zřizovatel může podle § 166 odst. 3 v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“) vyhlásit na toto pracovní místo konkurs.“

V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu 6 let („funkční období“). Umožňuje se ovšem automatické prodloužení „funkčního období“ o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkurzu. Konkurz zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce.

Jak se tedy k této problematice staví Moravskoslezský kraj a naše město Krnov. Ředitelé škol a školských zařízení, jejímž zřizovatelem je kraj, se plošných konkurzů v letošním roce nemusí obávat. Určité konkurzy proběhnou, ale ty pouze reflektují individuální potřeby jednotlivých organizací (svobodné rozhodnutí ředitele o odstoupení, doporučení ČŠI, Školské rady apod.).

Ředitelé našeho města však na tom budou opačně. Rada města rozhodla, byť v minulosti většinou postupovala v souladu s Moravskoslezským krajem, že vyhlásí konkurzy na všechny organizace, ve kterých ředitelům končí k 31. 7. 2018 jejich funkční období. Jedná se tedy celkem o devět ředitelů škol a školských organizací, z toho šest ředitelů Mateřských škol, jeden ředitel Základní školy, jedna ředitelka Školní jídelny a jedna ředitelka Střediska volného času.

Ing. Pavlína Říhová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu uvádí, že příprava těchto konkurzů je pro její odbor poměrně časově náročná, ale s týmem profesionálů, zvláště pak s podporou referentky Eriky Gottwaldové, která má celou agendu na starosti, odbor vše zvládne. Město Krnov tato konkurzní personálie bude stát jen zanedbatelné peníze.

V závěru nutno říci, že rozhodnutí radních našeho města je zcela legitimní, bezesporu myšlené transparentněnelze jej nikterak rozporovat. Domnívám se ovšem, že kvalita poskytovaného vzdělávání krnovských škol je na velmi vysoké úrovni a tudíž není potřeba všechny tyto vedoucí pracovníky více zatěžovat obsáhlou přípravou na tato konkurzní řízení a vystavovat je tím případné existenční nejistotě.

V příštích letech by mohla být jednou z cest možnost sebehodnocení ředitelů před svým zřizovatelem, včetně prezentace koncepce rozvoje školy na dalších šest let. Další z možností je případná jednoroční prezentace výsledků školy na základě Výroční zprávy, kterou stanovuje vyhláška č.15/2005 Sb., kde se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, na veřejném zasedání zastupitelstva města. Nutno také připomenout, že si zřizovatel zřídil jako svůj poradní orgán Školskou komisi, která je aktuálně složena z řad odborníků, je myšlenkově zcela otevřená, plně funkční a mohla by i ona pozitivně zasáhnout do tohoto evaluačního procesu. Teprve po této důsledné analýze výsledků jednotlivých organizací by se mohlo přistoupit k dalším krokům. Tedy konkurz buď vyhlásit, případně nevyhlásit.

Mgr. Kamil Trávníček, zastupitel města a člen Školské komise Rady města Krnova

Back To Top